Wiejska 9

Adwokaci i Radcowie Prawni

prof. nadzw. dr hab.

Piotr Milik 

Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego, doktor nauk prawnych (2004 r.), doktor habilitowany nauk o bezpieczeństwie (2018 r.).

Mecenas Piotr Milik jest czynnie wykonującym zawód adwokatem, członkiem Izby Adwokackiej w Warszawie, świadczy pomoc prawną w zakresie prawa i procesu karnego i cywilnego, w tym prawa spadkowego i rodzinnego. W ramach Kancelarii „Wiejska 9, Adwokaci i Radcowie Prawni” współpracuje przy obsłudze spółek prawa handlowego i podmiotów administracji publicznej.

W swojej karierze akademickiej mec. Piotr Milik był wykładowcą Uniwersytetu Warszawskiego i Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. Od 2011 r. do 2016 r. był adiunktem w Akademii Obrony Narodowej. Obecnie pracuje na stanowisku profesora Akademii Sztuki Wojennej w Warszawie. Jest wicedyrektorem ds. naukowych Instytutu Prawa Akademii Sztuki Wojennej oraz szefem Katedry Prawa Bezpieczeństwa.Posiada certyfikat bezpieczeństwa NATO i UE z klauzulą „zastrzeżone” (NATO restricted).

Mecenas Piotr Milik jest autorem szeregu monografii (Specjalny Trybunał ONZ dla Sierra Leone – organizacja i funkcjonowanie, Wydawnictwo Towarzystwa Wiedzy Obronnej, Warszawa 2011; Komplementarność jurysdykcji Międzynarodowego Trybunału Karnego i trybunałów hybrydowych, Dom Wydawniczy Elipsa, Warszawa 2012 oraz Determinanty bezpieczeństwa militarnego państwa – międzynarodowy transfer broni i technologii militarnych, Dom Wydawniczy Elipsa, Warszawa 2018), ponadto jest autorem i współautorem licznych rozdziałów w monografiach wieloautorskich, a także autorem kilkudziesięciu artykułów w czasopismach naukowych.

Jako czynny adwokat i naukowiec, od wielu lat współpracuje w charakterze eksperta z przedsiębiorcami sektora obrotu specjalnego sporządzając opinie prawne oraz ekspertyzy z zakresu bezpieczeństwa i obronności państwa dla podmiotów zajmujących się produkcją i handlem bronią i technologiami policyjnymi i militarnymi.

Prowadzi zajęcia na kursach doskonalących dla oficerów Sił Zbrojnych RP i szkoleniach obronnych organizowanych dla kadr administracji publicznej (rządowej i samorządowej) zgodnie z postanowieniami ustawy o powszechnym obowiązku obrony RP z 21 listopada 1967 r.

Współpracował także w charakterze biegłego sądowego z Wojskową Prokuraturą Garnizonową w Warszawie opiniując zdarzenia z udziałem polskich żołnierzy pełniących służbę na misjach poza granicami kraju z perspektywy międzynarodowego prawa humanitarnego konfliktów zbrojnych.

Publikacje

(monografie, współautorstwo monografii, autorstwo i współautorstwo rozdziałów w pracach zbiorowych, artykuły w czasopismach recenzowanych o zasięgu ogólnopolskim i międzynarodowym, w języku polskim i angielskim):

monografia pt.:

„Słownik terminów z zakresu bezpieczeństwa”,

(red.) J. Pawłowski, B. Zdrodowski, M. Kuliczkowski, Toruń 2020, współautorstwo haseł z zakresu: „administracja”.

monografia pt.:

„Podstawy bezpieczeństwa międzynarodowego. Wymiar militarny i konfliktów zbrojnych. Część 1”,

M. Marszałek, D. Majchrzak, M. Gębska, M. Borys (red.), Wydawnictwo DIFIN, Warszawa 2020; autorstwo dwóch rozdziałów:

  1. „Legalność użycia siły zbrojnej w świetle prawa międzynarodowego”
  2. „Międzynarodowe prawo humanitarne konfliktów zbrojnych”

monografia pt.:

„Prawne aspekty ochrony grobów wojennych”,

J. Mikołajczyk (red.), Wydawnictwo Księgarnia Akademicka, Kraków 2020. Współautorstwo rozdziału pt. „Prawne aspekty realizacji przez Siły Zbrojne RP pochówków poległych i zmarłych w trakcie konfliktu zbrojnego” (publikacja w przygotowaniu edytorskim),

monografia pt.:

„Ustawa o Służbie Ochrony Państwa – Komentarz.”,

M. Karpiuk (red.), rozdział pt. „Korpusy i stopnie”, Wydawnictwo WPiA UWM, Olsztyn 2019,

monografia pt.:

„System bezpieczeństwa w cyberprzestrzeni RP”,

W. Kitler, K. Chałubińska – Jentkiewicz, K. Badźmirowska – Masłowska (red.), rozdział pt. „Międzynarodowe regulacje prawne w dziedzinie cyberbezpieczeństwa”, Wydawnictwo Towarzystwa Wiedzy Obronnej, Warszawa 2018,

monografia pt.:

„Reforma ochrony danych osobowych – cel, narzędzia, skutki”,

J. Taczkowska-Olszewska, M. Nowikowska, A. Brzostek (red.), rozdział pt. „Ochrona tajemnicy przedsiębiorcy prowadzącego działalność gospodarczą w sektorze obrotu specjalnego”, Wydawnictwo Silva Rerum, Warszawa 2018,

monografia pt.:

Reform of personal data protection – purpose, tools, effects”,

J. Taczkowska-Olszewska, M. Nowikowska, A. Brzostek (red.), rozdział pt. „Protection of the confidentiality of an entrepreneur conducting a business activity in the special trade sector”, Wydawnictwo Silva Rerum, Warszawa 2018,

monografia pt.:

„Determinanty bezpieczeństwa militarnego państwa – międzynarodowy transfer broni i technologii militarnych”,

Dom Wydawniczy Elipsa, Warszawa 2018,

monografia (autorstwo rozdziału) pt.:

„Bezpieczeństwo informacyjne. Aspekty prawno – administracyjne”,

W. Kitler, J. Taczkowska-Olszewska (red.), rozdział pt.: „Prawnomiędzynarodowe regulacje w dziedzinie bezpieczeństwa cyberprzestrzeni”, Wydawnictwo Towarzystwa Wiedzy Obronnej, Warszawa 2017,

monografia (autorstwo trzech rozdziałów) pt.:

„Prawo wojskowe”,

W. Kitler, M. Stepnowska, D. Nowak (red.), Wydawnictwo Wolters Kluwer, Warszawa 2017, rozdziały pt.:

  1. „Podstawy międzynarodowego prawa humanitarnego konfliktów zbrojnych”,
  2. „Legalne użycie Sił Zbrojnych w świetle prawa międzynarodowego publicznego”,
  3. „Międzynarodowe prawo karne”,

monografia (autorstwo rozdziału) pt.:

„Bezpieczeństwo państwa. Zarys problematyki. Podręcznik dla szkół ponadgimnazjalnych”,

J. Gryz (red.), rozdział pt. „Pojęcie prawa”, Wydawnictwo Akademii Obrony Narodowej, Warszawa 2016,

monografia (redakcja naukowa) pt.:

„Państwa nieuznawane i upadłe w prawie i bezpieczeństwie międzynarodowym – wyzwanie czy zagrożenie”,

P. Milik, M. Kołodziejczak (red.), Wydawnictwo Towarzystwa Wiedzy Obronnej, Warszawa 2015,

monografia (współautorstwo rozdziału) pt.:

„Państwo i terytorium w prawie międzynarodowym”,

J. Menkes, E. Cała-Wacinkiewicz (red.), rozdział pt.: „Zestrzelenie cywilnego statku powietrznego – aspekty prawne i operacyjne”, Wydawnictwo C.H.Beck, Warszawa 2015,

monografia (autorstwo rozdziału) pt.:

„Polskie Siły Zbrojne w Afganistanie. Wnioski i doświadczenia.”,

A. Polak, W. Więcek (red.), rozdział pt.: „Legalność decyzji o użyciu sił zbrojnych w Afganistanie z punktu widzenia prawa międzynarodowego”, Wydawnictwo Akademii Obrony Narodowej, Warszawa 2015,

monografia (autorstwo rozdziału) pt.:

Spoločnosť proti terorizmu”,

J. Ivor (red.), rozdział pt.: „The Legality of Shooting DownHijacked Civil Airplane with the Passengers on Board”, Vydavatelstvi a nakladatelstvi AlešČeněk s.r.o., Plzeň 2014,

monografia (współautorstwo rozdziału) pt.:

„Aspekty prawne bezpieczeństwa narodowego RP. Część szczegółowa.”,

W. Kitler, M. Czuryk, M. Karpiuk (red.), Wydawnictwo Akademii Obrony Narodowej, Warszawa 2013,

monografia pt.:

„Komplementarność jurysdykcji Międzynarodowego Trybunału Karnego i trybunałów hybrydowych”

Dom Wydawniczy Elipsa, Warszawa 2012,

monografia pt.:

„Specjalny Trybunał ONZ dla Sierra Leone – organizacja i funkcjonowanie”,

Wydawnictwo Towarzystwa Wiedzy Obronnej, Warszawa 2011,

monografia (współautorstwo rozdziału) pt.:

„Współpraca policyjna i sądowa w sprawach karnych w Unii Europejskiej. Geneza, struktury, działania”,

R. Potorski (red.), Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń 2011,

Artykuły

„Ochrona samolotów cywilnych w warunkach konfliktu zbrojnego”,

Wojskowy Przegląd Prawniczy nr 1/2020.

„Ochrona samolotów cywilnych w warunkach konfliktu zbrojnego”,

Wojskowy Przegląd Prawniczy nr 1/2020.

„Ochrona samolotów cywilnych w warunkach konfliktu zbrojnego”,

Wojskowy Przegląd Prawniczy nr 1/2020.

„Międzynarodowy Trybunał Karny a problematyka bezpieczeństwa światowego”,

Wojskowy Przegląd Prawniczy nr 3/2003,

.

„Próby stabilizacji pokoju na świecie za pomocą międzynarodowego sądownictwa karnego cz. I”,

Zeszyty Naukowe Akademii Obrony Narodowej nr 3/2003,

„Próby stabilizacji pokoju na świecie za pomocą międzynarodowego sądownictwa karnego cz. II”,

Zeszyty Naukowe Akademii Obrony Narodowej nr 4/2003,

„Międzynarodowe sądownictwo karne – rys historyczny”,

Przegląd Informacyjno Dokumentacyjny MON nr 3(280)/2003,

„Prawo narodów do samostanowienia – wojna narodowowyzwoleńcza”,

Informacje Adresowane MON nr 1/2000

„Internetowa baza danych Bell & Howell Information and Learning”,

Przegląd Informacyjno Dokumentacyjny MON nr 2(264)/2000.

Tłumaczenia

m.in.: „Wzrost znaczenia wywiadu we współczesnych operacjach pokojowych”, „Niemiecki przemysł obronny – możliwości i perspektywy”, „NATO i Rosja: kooperacja na polu uzbrojenia”, Przegląd Informacyjno Dokumentacyjny MON nr 3(253)/1998.

Popracujmy razem