Wiejska 9

Adwokaci i Radcowie Prawni

dr Filip Radoniewicz

Filip Radoniewicz – doktor nauk prawnych, adiunkt na Wydziale Prawa i Administracji Akademii Sztuki Wojennej w Warszawie; ekspert w Akademickim Centrum Polityki Cyberbezpieczeństwa ASzWoj; odbył aplikację radcowską zakończoną złożeniem egzaminu zawodowego; pracował na stanowisku asystenta sędziego; był ekspertem w Departamencie Legislacyjnym Prawa Karnego Ministerstwa Sprawiedliwości; absolwent podyplomowych studiów: „Prawo Unii Europejskiej” na Uniwersytecie Jagiellońskim, „Prawa i wolności człowieka”, współorganizowanego przez Instytut Nauk Prawnych PAN i Helsińską Fundację Praw Człowieka, oraz „Administracja sieciami komputerowymi” na Politechnice Lubelskiej; autor lub współautor blisko osiemdziesięciu publikacji, w tym m.in. monografii „Odpowiedzialność karna za hacking i inne przestępstwa przeciwko danym komputerowym i systemom informatycznym” (Wolters Kluwer, 2016) oraz „Cyberprzestępstwa przeciwko danym komputerowym i systemom informatycznym w kodeksie karnym – propozycje zmian” (C.H. Beck, 2019; złożone do druku); redaktor (i współautor) komentarza „Ustawa o krajowym systemie cyberbezpieczeństwa. Komentarz” (C.H. Beck, 2019) oraz monografii „Cybersecurity in Poland – legal aspects” (Wyd. Springer, 2021). Uczestnik kilkudziesięciu konferencji naukowych krajowych i międzynarodowych (w zdecydowanej większości jako prelegent). Jego zainteresowania naukowe obejmują zagadnienia z zakresu szeroko rozumianego prawa karnego (w szczególności cyberprzestępczości), postępowania dyscyplinarnego, cyberbezpieczeństwa, „prawa nowych technologii” oraz praw człowieka.

Wykaz publikacji

 

 1. Ochrona programów komputerowych w prawie UE (cz. I), Europejski Przegląd Sądowy 2009/3;
 2. Ujęcie cyberprzestępstw w Kodeksie karnym z 1997 roku a postanowienia decyzji ramowej Rady 2005/222/WSiSW w sprawie ataków na systemy informatyczne, Ius Novum 2009/1;
 3. Ochrona programów komputerowych w prawie UE (cz. II), Europejski Przegląd Sądowy 2009/5;
 4. Działania podejmowane w ramach UE w kierunku zapewnienia bezpieczeństwa danych przetwarzanych w sieciach teleinformatycznych – aspekty karnomaterialne [w:] Współczesne przemiany państwa i prawa w krajach Europy Środkowej i Wschodniej, red. M. Grochowski,
  Kostrubiec, E Streit, Lublin 2009;
 5. Stosowanie podsłuchu w orzecznictwie Europejskiego Trybunału Praw Człowieka (współautor – Marzena Myślińska) [w:] IV Dni Kryminalistyki Wydziału Prawa Uniwersytetu Rzeszowskiego. Materiały z Konferencji, red. M. Wędrychowicz, Rzeszów 2010;
 6. Formy popełnienia przestępstw komputerowych przeciwko bezpieczeństwu danych
  i systemów informatycznych
  [w] IV Dni Kryminalistyki Wydziału Prawa Uniwersytetu Rzeszowskiego. Materiały z Konferencji, red. M. Wędrychowicz, Rzeszów 2010;
 7. Kryminalizacja handlu ludźmi na gruncie Kodeksu karnego z 1997 roku – zagadnienia wybrane [w:] Zbrodnia i kara. Ludobójstwo – zbrodnie wojenne – zbrodnie przeciwko ludzkości w XX i XXI wieku, K. Żarna, W. Wacławczyk, Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń 2011;
 8. Pornografia w Internecie – zagadnienia wybrane [w:] Pornografia, red. M. Mozgawa, Wolters Kluwer, Warszawa 2011;
 9. Information Technology terminology in Chapter XXXIII of the Polish Penal Code
  of 1997,
  Comparative Legilinguistics vol. 2011/5;
 10. Ingerencja organów państwa w prawo do poszanowania korespondencji w świetle orzecznictwa Europejskiego Trybunału Praw Człowieka (współautor – Marzena Myślińska), Problemy Prawa i Administracji (Zeszyty Naukowe Wszechnicy Polskiej Szkoły Wyższej
  TWP w Warszawie) 2011/1;
 11. Problematyka ujednolicenia terminologii informatycznej – zagadnienia wybrane
  [w:] Administracja publiczna w III RP. Dwie dekady doświadczeń, red. M. Mazuryk,
  Jaśkiewicz, Warszawa-Siedlce 2011;
 12. Przestępstwo handlu ludźmi, Prokuratura i Prawo 2011/10;
 13. Dochodzenie roszczeń cywilnych w polskim postępowaniu karnym – analiza obecnej regulacji na tle wcześniejszych rozwiązań [w:] Ex contractu, ex delicto – z dziejów prawa zobowiązań, red. M. Mikuła, K. Stolarski, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 2012;
 14. III Lubelskie Seminarium Karnistyczne „Przestępstwo zgwałcenia” (Lublin, 12 grudnia 2011 r.) (współautor Sylwia Rogala-Walczyńska), Prokuratura i Prawo 2012/5;
 15. Unification of information terminology in the Polish Law – selected issues, Comparative Legilinguistics 2012/10;
 16. Implementation of framework decisions regarding substantive criminal law into the Polish legal order – selected issues, Comparative Legilinguistics 2012/11;
 17. Prawnokarna ochrona mniejszości narodowych i etnicznych w prawie karnym wybranych państw europejskich – przestępstwa na tle rasistowskim i ksenofobicznym (współautor – Marzena Myślińska) [w:] red. E. Godlewska, M. Lesińska-Staszczuk, Mniejszości narodowe
  w państwach Unii Europejskiej. Stan prawny i faktyczny
  , Lublin 2013;
 18. IV Lubelskie Seminarium Karnistyczne „Przestępstwa przeciwko czci i nietykalności cielesnej” (UMCS, Katedra Prawa Karnego Porównawczego, Lublin, 10 grudnia 2012 r.) (współautor Marta Mozgawa-Saj), Prokuratura i Prawo 2013/5;
 19. Odpowiedzialność karna za przestępstwo hackingu, Prawo w działaniu 2013, tom 13;
 20. Rozdział 4. Przetwarzanie informacji i danych osobowych przez Służbę Więzienną. [w:] R. Borek-Buchajczuk, J. Wierzbicki, F. Radoniewicz, M. Kaczocha, M. Mazuryk (red.), M. Zoń (red.), Służba Więzienna. Komentarz, Warszawa 2013;
 21. Rozdział 11. Zawieszenie funkcjonariusza w czynnościach służbowyc [w:] R. Borek-Buchajczuk, J. Wierzbicki, F. Radoniewicz, M. Kaczocha, M. Mazuryk (red.), M. Zoń (red.), Służba Więzienna. Komentarz, Warszawa 2013
 22. Rozdział 21. Odpowiedzialność dyscyplinarna funkcjonariuszy. [w:] R. Borek-Buchajczuk, J. Wierzbicki, F. Radoniewicz, M. Kaczocha, M. Mazuryk (red.), M. Zoń (red.), Służba Więzienna. Komentarz, Warszawa 2013
 23. Wpływ wybranych orzeczeń Europejskiego trybunału Praw Człowieka na ustawodawstwo polskie (współautor – Marzena Myślińska) [w:] Dostosowywanie polskiego prawa publicznego do prawa Unii Europejskiej, red. W. Chrzanowski, W. Orłowski, Zamość 2013;
 24. Unia Europejska a prawo karne materialne [w:] Dostosowywanie polskiego prawa publicznego do prawa Unii Europejskiej, red. W. Chrzanowski, W. Orłowski, Zamość 2013;
 25. Techniki implementacji do polskiego porządku postanowień decyzji ramowych Rady Unii Europejskiej dotyczących prawa karnego materialnego [w:] Przegląd Prawa Konstytucyjnego 2015/3;
 26. Polska regulacja przestępstwa hackingu na tle badań empirycznychzagadnienia wybrane
  [w:] Rzecznik Patentowy 2015/4;
 27. Odpowiedzialność karna za hacking i inne przestępstwa przeciwko bezpieczeństwu danych komputerowych i systemów informatycznych, Wolters Kluwer, Warszawa 2016;
 28. Działalność Rady Europy w zakresie prawnokarnej ochrony mniejszości narodowych
  i etnicznych – wybrane zagadnienia
  , w: Zjawisko ludobójstwa w XX i XXI wieku, red.
  Malczyńskej-Biały, G. Pawlikowskiego, K. Żarna, Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, Rzeszów 2016;
 29. Prawo do sądu w Europejskiej Konwencji Praw Człowieka, Karcie Praw Podstawowych Unii Europejskiej oraz w Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej – zagadnienia wybrane (cz. I), Przegląd Prawa Konstytucyjnego 2017/2;
 30. Prawo do sądu w Europejskiej Konwencji Praw Człowieka, Karcie Praw Podstawowych Unii Europejskiej oraz w Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej – zagadnienia wybrane (cz. II), Przegląd Prawa Konstytucyjnego 2017/3;
 31. Podsłuch komputerowy [w:] Prawo prywatności jako reguła społeczeństwa informacyjnego, red. K. Chałubińska-Jentkiewicz, K. Kakareko, J. Sobczak, C.H. Beck, Warszawa 2017;
 32. Ujęcie przestępstw przeciwko ochronie informacji w Kodeksie karnym a postanowienia dyrektywy 2013/40/UE dotyczącej ataków na systemy informatyczne – aspekty wybrane
  [w:] Bezpieczeństwo informacyjne. Aspekty prawno-administracyjne, red. W. Kitler,
  Taczkowska-Olszewska, Towarzystwo Wiedzy Obronnej, Warszawa 2017;
 33. Odpowiedzialność dyscyplinarna żołnierzy [w:] Prawo wojskowe, W. Kitler, D. Nowak, M. Stepnowska, Wolters Kluwer, Warszawa 2017;
 34. Specyfika postępowania w sprawach podlegających orzecznictwu sądów wojskowych [w:] Prawo wojskowe, W. Kitler, D. Nowak, M. Stepnowska, Prawo wojskowe, Wolters Kluwer, Warszawa 2017;
 35. Zbrodnia ludobójstwa w polskim Kodeksie karnym – aspekty wybrane [w:] Naruszenia praw człowieka we współczesnym świecie, red. M. Malczyńska-Biały, K. Żarna, Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, Rzeszów 2018;
 36. Przestępstwo kradzieży tożsamości – aspekty wybrane [w:] Reforma ochrony danych osobowych – cel, narzędzia, skutki, red. A. Brzostek, M. Nowikowska, J. Taczkowska-Olszewska, Poznań 2018;
 37. Problematyka inwigilacji prowadzonej za pomocą środków technicznych w orzecznictwie Europejskiego Trybunału Praw Człowieka [w:] Naruszenia praw człowieka we współczesnym świecie, red. M. Malczyńska-Biały, K. Żarna, Rzeszów 2019;
 38. Identity Theft in the Polish Criminal Code [w:] red. Brzostek, M. Nowikowska, J. Taczkowska-Olszewska, Reform Of Protection Of Personal Data System – Purpose, Tools, Poznań 2018;
 39. Odpowiedzialność karna za ujawnienie informacji uzyskanej w wyniku popełnienia czynu z art. 267 § 1, 2 lub 3 k.k. [w:] Jawność życia publicznego, red.A. Brzostek, M. Nowikowska, J. Taczkowska-Olszewska, Opole 2018
 40. Przestępstwo ‘’sabotażu informatycznego’’ (art. 269 k.k.) [w:] System bezpieczeństwa w cyberprzestrzeni RP, red. K. Badźmirowska-Masłowska; Warszawa 2018,
 41. Wprowadzenie [w:] W. Kitler, J. Taczkowska-Olszewska, F. Radoniewicz (red.), Ustawa o krajowym systemie cyberbezpieczeństwa. Komentarz, Warszawa 2019;
 42. Rozdział I. Przepisy ogólne (współautor. J. Taczkowska-Olszewska) [w:] W. Kitler, J. Taczkowska-Olszewska, F. Radoniewicz (red.), Ustawa o krajowym systemie cyberbezpieczeństwa. Komentarz, Warszawa 2019
 43. Kary pieniężne [w:] W. Kitler, J. Taczkowska-Olszewska, F. Radoniewicz (red.), Ustawa o krajowym systemie cyberbezpieczeństwa. Komentarz, Warszawa 2019
 44. Przestępstwa przeciwko systemom i danym komputerowym w japońskim prawie karnym [w:] Państwo w obliczu współczesnych wyzwań. O cyberbezpieczeństwie i innych zagrożeniach na przykładzie wybranych państw azjatyckich, red. J. Marszałek-Kawa, Toruń 2019;
 45. Przestępstwa komputerowe w polskim Kodeksie karnym [w:] Cybersecurity and Law 2019/1
 46. Toumi, Ustawa o świadku koronnym. Komentarz, współautor M. Toumi, Warszawa 2020
 47. Przepisy karne [w:] K. Chałubińska – Jentkiewicz (red.), J. Kurek (red.), Monika Nowikowska (red.), F. Radoniewicz, Ustawa o ochronie osób i mienia. Komentarz, Warszawa 2020;
 48. Środki ochrony fizycznej osób i mienia oraz prawa i obowiązki pracownika ochrony [w:] K. Chałubińska – Jentkiewicz (red.), J. Kurek (red.), Monika Nowikowska (red.), F. Radoniewicz, Ustawa o ochronie osób i mienia. Komentarz, Warszawa 2020
 49. Rozdział 7. Obowiązki i prawa policjanta [w:] K. Chałubińska – Jentkiewicz (red.), J. Kurek (red.), B. Guziński. J. Karaźniewicz, M. Nowikowska, F. Radoniewicz, P. Zając, Ustawa o Policji. Komentarz, Warszawa 2021;
 50. Rozdział 10. Odpowiedzialność dyscyplinarna i karna policjantów [w:] K. Chałubińska – Jentkiewicz (red.), J. Kurek (red.), B. Guziński. J. Karaźniewicz, M. Nowikowska, F. Radoniewicz, P. Zając, Ustawa o Policji. Komentarz, Warszawa 2021
 51. Zwalczanie cybeterroryzmu w prawie UE – aspekty karnomaterialne [w:] Cybersecurity and Law 2019/2;
 52. Przestępstwo zakłócenia funkcjonowania sieci teleinformatycznej – wybrane aspekty, Przestępczość teleinformatyczna 2019, Gdynia 2020;
 53. Network eavesdropping [w:] Cybersecurity and Law 2021/1;
 54. Zwalczanie nielegalnych treści w Internecie – aspekty wybrane [w:] Media w erze cyfrowej. Wyzwania i zagrożenia, red. K Chałubińska-Jentkiewicz, M. Nowikowska, K. Wąsowski, Warszawa 2021
 55. The surveillance of ICT networks – selected issues [w:] Bezpieczeństwo – Prawa człowieka – Stosunki międzynarodowe, tom III, red. K. Żarna, Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, Rzeszów 2021;
 56. Strategic monitoring in the judicial decisions of the European Court of Human Rights [w:] Cybersecurity and Law 2021/2;
 57. Hacking w Kodeksie Karnym – wybrane zagadnienia techniczne i karne, Rocznik Bezpieczeństwa Morskiego Przestępczość teleinformatyczna 2020, Gdynia 2021;
 58. Cybersecurity in Poland. Legal Apects, ed. Chałubińska-Jentkiewicz, F. Radoniewicz, T. Zieliński, Springer 2021
 59. International regulations of cybersecurity [w:] Cybersecurity in Poland. Legal Apects, ed. K. Chałubińska-Jentkiewicz, F. Radoniewicz, T. Zieliński, Springer 2021
 60. Cybersecurity in the European Union Law [w:] Cybersecurity in Poland. Legal Apects, ed. K. Chałubińska-Jentkiewicz, F. Radoniewicz, T. Zieliński, Springer 2021
 61. National Cybersecurity System Act [w:] Cybersecurity in Poland. Legal Apects, ed. K. Chałubińska-Jentkiewicz, F. Radoniewicz, T. Zieliński, Springer 2021
 62. Cyberspace, cybercrime, cyberterrorism [w:] Cybersecurity in Poland. Legal Apects, ed. K. Chałubińska-Jentkiewicz, F. Radoniewicz, T. Zieliński, Springer 2021
 63. Cybercrime and cyberterrorism in Polish Law [w:] Cybersecurity in Poland. Legal Apects, ed. K. Chałubińska-Jentkiewicz, F. Radoniewicz, T. Zieliński, Springer 2021
 64. Cybercrime in selected European countries [w:] Cybersecurity in Poland. Legal Apects, ed. K. Chałubińska-Jentkiewicz, F. Radoniewicz, T. Zieliński, Springer 2021
 65. Provisions regarding monetary penalties in the Act on the National Cybersecurity System [w:] Cybersecurity in Poland. Legal Apects, ed. K. Chałubińska-Jentkiewicz, F. Radoniewicz, T. Zieliński, Springer 2021
 66. The Issue of Surveillance Carried Out by Technical Means within the Jurisprudence of the European Court of Human Rights and the Constitutional Tribunal, Przegląd Prawa Konstytucyjnego 2021/6
 67. Kradzież tożsamości w polskim kodeksie karnym [w:] K. Chałubińska-Jentkiewicz (red.),, A. Brzostek (red.), Modele rozwiązań prawnych  w systemie cyberbezpieczeństwa RP. Rekomendacje, Warszawa 2021
 68. Cyberprzestępstwa przeciwko danym komputerowym I systemom informatycznym [w:] Chałubińska-Jentkiewicz (red.), A. Brzostek  (red.), Modele rozwiązań prawnych  w systemie cyberbezpieczeństwa RP. Rekomendacje, Warszawa 2021;
 69. Komentarz do art. 82, 89 i 93 [w:] Ustawa o doręczeniach elektronicznych. Komentarz, red. K Chałubińska-Jentkiewicz, J. Kurek, Warszawa 2022;
 70. Rozdział III Obowiązki operatorów usług kluczowych [w:] Ustawa o krajowym systemie cyberbezpieczeństwa. Komentarz, red. K Chałubińska-Jentkiewicz, M. Karpiuk, J. Kostrubiec, Warszawa 2022
 71. Przestępstwa przeciwko integralności danych informatycznych – wybrane aspekty karnomaterialne i techniczne [w:] Przestępczość teleinformatyczna 2021, red. J. Kosiński, R. Janczewski, Rocznik Bezpieczeństwa Morskiego, Gdynia 2022
 72. Procedural Provisions in the Convention on Cybercrime [w:]M. Karpiuk (ed.), J. Kostrubiec (ed.), The Public Dimension of Cybersecurity , Maribor 2022
 73. Kryminalizacja czynów przeciwko danym komputerowym oraz systemom informatycznym w kodeksie karnym Federacji Rosyjskiej na tle postanowień Konwencji o cyberprzestępczości [w:] Bliski wschód – od edenu do cyberzagrożeń, red. K.Chałubińska-Jentkiewicz, J. Marszałek -Kawa, Wydawnictwo Marszałek, Toruń 2022,
 74. Przeszukanie systemów informatycznych oraz informatycznych nośników danych w kodeksie postępowania karnego, [w:] Cybersecurity and Law 2022/2
 75. Solutions on Blocking Access to and Removing Illegal Content on the Internet Under EU Regulations and Polish Law [w:] K.Chałubińska-Jentkiewicz (ed.), I. Hoffman (ed.) The Role of Cybersecurity in the Public Sphere – The European Dimension, Maribor 2022
 76. Definicja cyberbezpieczeństwa w prawie polskim [w:] M. Nowikowska (red.), Prywatność jednostki a bezpieczeństwo państwa, Warszawa 2022
 77. Przestępstwa przeciwko bezpieczeństwu informacji przetwarzanej elektronicznie w polskim kodeksie karnym [w:] M. Nowikowska (red.), Prywatność jednostki a bezpieczeństwo państwa, Warszawa 2022,
 78. Narzędzia hackerskie – aspekty karne i techniczne, Gdynia 2023, w druku

 

Popracujmy razem