Wiejska 9

Adwokaci i Radcowie Prawni
Zobacz więcej

Obszary działań

Osługa klientów indywidualnych

Nasza kancelaria obsługuje osoby fizyczne, klientów poszukujących pomocy prawnej w sprawach cywilnych, rodzinnych, spadkowych i administracyjnych. Doradzamy, sporządzamy opinie prawne, prowadzimy negocjacje w imieniu klienta i reprezentujemy przed sądami powszechnymi i administracyjnymi. Bronimy także naszych klientów z pełnym zaangażowaniem w procesach karnych stojąc na straży standardów rzetelnego procesu i dbając o interes klientów i dobro wymiaru sprawiedliwości.

Reprezentujemy interesy twórców branży muzycznej, filmowej i wydawniczej w obszarze ochrony ich praw autorskich i praw pokrewnych.

Pomagamy ludziom pokrzywdzonym przestępstwem, występujemy przed sądami reprezentując oskarżycieli posiłkowych w procesach karnych i egzekwujemy odszkodowania i zadośćuczynienia na rzecz osób pokrzywdzonych i poszkodowanych w wyniku przestępstwa.

Negocjujemy w imieniu naszych klientów ich należności w sporach z instytucjami finansowymi, z bankami i agencjami ubezpieczeniowymi (pomagamy osobom, które padły ofiarą oszustw komputerowych, osobom dochodzącym sum należnego ubezpieczenia z tytułu poniesionych szkód).

Służymy pomocą w zakresie prawa pracy i ubezpieczeń społecznych, w sporach między pracownikami i pracodawcami, przy opracowywaniu dokumentacji pracowniczej, umów o pracę, umów o zakazie konkurencji, umów szkoleniowych oraz kontraktów menadżerskich. Prowadzimy sprawy z zakresu stosunków zatrudnienia w służbach mundurowych (wojsko, policja, straż graniczna, służba więzienna, służby specjalne, etc.).

Oferujemy także naszym klientom usługi detektywistyczne na całym świecie. Pozyskujemy informacje niezbędne dla skutecznego dochodzenia praw naszych klientów. Posiadamy umiejętność słuchania i gwarantujemy dyskrecję.

Osługa podmiotów gospodarczych

Służymy radą i pomocą osobom prowadzącym działalność gospodarczą, małym i średnim przedsiębiorstwom oraz spółkom osobowym i kapitałowym. Oferujemy pełen zakres usług prawniczych dla wszystkich podmiotów gospodarczych.

Przygotowujemy pełną dokumentację i reprezentujemy przedsiębiorców przed organami rejestracyjnymi i sądowymi, reprezentujemy spółki przed organami centralnymi i naczelnymi administracji państwowej. Bierzemy udział w mediacjach i negocjacjach z kontrahentami w imieniu naszych klientów. 

Obsługujemy przedsiębiorców prowadzących działalność we wszystkich obszarach gospodarki, w tym przedsiębiorców sektora obrotu specjalnego (produkcja i handel bronią i technologiami militarnymi i policyjnymi), deweloperów, agencje nieruchomości, etc.

Doradzamy klientom w ograniczaniu wszelkiego rodzaju ryzyka związanego z funkcjonowaniem firmy w różnych obszarach prawa (prawo pracy, ochrona danych osobowych, ochrona tajemnicy przedsiębiorcy). Pomagamy w tworzeniu, wdrażaniu i ulepszaniu programów business and legalcompliance, w szczególności w zakresie:

  • oceny ryzyka,
  • opracowywania zindywidualizowanych procedur umożliwiających redukcję ryzyka,
  • wsparcia klientów we współpracy z polskimi organami regulacyjnymi oraz służbami,
  • przygotowywania oraz audytu źródeł prawa wewnętrznego z zakresu compliance,

Prowadzimy szkolenia pracowników zgodnie z zapotrzebowaniem klienta dotyczącestosowania prawa powszechnie obowiązującego z zakresu prawa pracy, ochrony danych osobowych, ochrony tajemnicy przedsiębiorcy, ochrony konkurencji i konsumenta, prawa własności intelektualnej w kontekście regulacji krajowych, europejskich i międzynarodowych.

Dzięki kilkunastoletniemu doświadczeniu w pracy z przedsiębiorcami mamy świadomość jak istotne jest zachowanie płynności finansowej i sprawne prowadzenie windykacji należności. Wychodząc naprzeciw potrzebom naszych klientów prowadzimy zlecone windykacje należności, reprezentując naszych klientów przed sądami i organami egzekucyjnymi, albo wspomagamy lub nadzorujemy wewnętrzne działy windykacji lub działy prawne naszych klientów. W ramach prowadzonych procesów windykacyjnych oferujemy naszym klientom pełen zakres usług, począwszy od badania wypłacalności dłużnika, aż po przymusowe wykonanie wyroku i reprezentację w postępowaniu egzekucyjnym.

Na zlecenie klienta prowadzimy wywiad gospodarczy pozyskując kluczowe dane niezbędne dla bezpiecznego prowadzenia businessu i skutecznej egzekucji długów: dane kontaktowe, dane rejestrowe: NIP, REGON, KRS, data wpisu, miejsce wpisu, rozpoczęcie działalności; klasyfikacja branżowa: opis SIC, opis PKD; kierownictwo: stanowisko, imię i nazwisko, sposób reprezentacji; struktura własności: kapitał wniesiony, ilość udziałów, wartość udziałów, ilość właścicieli; ocena: kondycja, kredyty, ostatnie opóźnienia płatności; wiarygodność płatnicza: zaległości, dynamika zmian zadłużenia; zatrudnienie: zmiany w poziomie zatrudniania w firmie; dane finansowe: wartość przychodów i dochodów osiągniętych przez firmę.

Osługa wspólnot mieszkaniowych

Doradzamy i obsługujemy wspólnoty mieszkaniowe w zakresie ich bieżącej działalności (obsługa zarządów wspólnot mieszkaniowych, zebrań rocznych wspólnot, egzekwowanie zaległych należności od lokatorów) i sporów z deweloperami (naprawy gwarancyjne, usuwanie usterek budowlanych w ramach rękojmi, odszkodowania).

Reprezentujemy wspólnoty mieszkaniowe w negocjacjach, przed sądami i urzędami administracji publicznej, w postępowaniach egzekucyjnych oraz wieczystoksięgowych.

Przygotowujemy dokumenty i akty prawne wspólnot (projekty uchwał, statutów, regulaminów).

Sporządzamy, opiniujemy i weryfikujemy umowy najmu i umowy cywilnoprawne z wykonawcami prac remontowych i budowlanych.

Regulujemy stan prawny nieruchomości w zakresie własności, zasiedzenia, służebności gruntowych, dróg koniecznych, dostępu do garaży i altan technicznych.

Nadzorujemy realizację uchwał podejmowanych przez wspólnoty.

Popracujmy razem

Zespół 

Bartosz Jakubowski 

Adwokat z 12 letnim stażem pracy, członek Izby Adwokackiej w Warszawie. Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Czytaj więcej

prof. nadzw. dr hab. Piotr Milik

Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego, doktor nauk prawnych (2004 r.), doktor habilitowany nauk o bezpieczeństwie (2018 r.). Czytaj więcej

dr Sławomir Chomoncik

Radcą prawnym z 14 letnim stażem. Członek Okręgowej Izby Radców Prawnych w Lublinie. Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Marii Curie – Skłodowskiej w Lublinie. Czytaj więcej

Łukasz Grzegorczyk

Adwokat z 12 letnią praktyką prawniczą. Członek Izby Adwokackiej w Płocku. Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu.  Czytaj więcej